Meist

Nett Doors uksetehas on spetsialiseerunud täispuidust uste tootmisele. Meie tooted on nii sise- kui ka välisuksed, mis on valmistatud põhjamaisest okaspuust, tammest või hemlock’st. Kõrvaltoodetena toodetakse ka väravaid ja aiamooduleid.

Visoon

Meie visioon on olla juhtiv okaspuust laudis- ja paneelukse tootja teenindamaks klientide vajadusi Euroopa ja Põhja-Ameerika turgudel.

Missioon

Meie missioon on saavutada ettevõtte müügi- ja kasumieesmärgid kasutades kohalikke tooraine ja tööjõuressursse.

Tööohutuspoliitika

AS Nett rakendab oma tehases kõrgeid tööohutuse standardeid tagamaks töötajatele võimalikult ohutu töökeskkonna.

Tööandja tagab:
- Sooja, puhta ja ohutu töökeskkonna,
- Isikukaitsevahendid kõikudele töötajatele (turvajalanõud, tööriided, kuulmiskaitsevahendid, kaitseprillid, töökindad, vajadusel ka hingamiskaitsed)
- Igakuistel töötajate koosolekutel arutatakse muudatusi töökeskkonnas ja rõhutatakse üle isikukaitsevahendite olulisust
- täielikult ettevalmistatud ja pädevad esmaabiandjad
- määratud töökeskkonnaspetsialist
- Regulaarsed riskide hindamised
- Järjepidev ja regulaarselt täiendatav tegevusplaan vähendamaks töökeskonna ohutegureid

Tuleohutuspoliitika

AS Nett tehas vastab täielikult Eesti tuleohutusseadusele ja määrustele ning on tunnustatud vastavate järelevalveorganite poolt.

Tuleohutusauditid leiavad aset iga-aastaselt. Kõik uued töötajad instrueeritakse toleohutusreeglitest lähtuvalt osana nende esmajuhendamisest enne iseseisvale tööle lubamist. Kõik AS Nett töötajad on treenitud vajadusel kiireks evakueerumiseks hoonest ning ka tulekustutite kasutamiseks. Vastavad harjutused viiakse läbi iga-aastaselt. Kogunemispunktid ja evakuatsiooniteed on märgitud tehase teadetetahvlil oleval skeemil.

AS Nett keskkonnapoliitika

AS Nett on pühendunud oma tegevuse tulemusena tekkiva võivate negatiivsete keskkonnamõjude vähendamisele!

TOORMATERJAL:
AS Nett ostab kogu oma puittooraine kontrollitud allikatest, et välistada illegaalselt raiutud puidu sattumine meie toodetesse. AS Nett omab FSC sertifikaati ning rakendab tarneahela kontrollimehhanismi.

PAKENDID:
Kõik AS Nett-i tarnitud toodetega kaasas olnud pakendid suunatakse uuesti taaskasutusse
- papp ja paberid kogutakse vanapaberi konteineritesse ning saadetakse taaskasutusse
- kile ja plastikmaterjalid pressitakse kuubikuteks ning saadetakse taaskasutusse
- puitpakendid purustatakse ning kasutatakse küttepelletite tootmiseks või puitaluseid korduskasutatakse tootmises.

HEITGAASIDE EMISSIOON:
AS Nett kasutab puruärastussüsteemis aspiratsioonifiltrit, mis tagastab 100% sooja õhu tehasesse. Seeläbi vajab tehas vähem soojusenergiat küttekatlalt ning kütmisel õhku paisatava CO2 hulk on vähendatud. AS Nett omab välisõhu saasteluba Eesti Keskkonnaametilt.
Kütteallikana kasutatakse AS Nett-s ainult kiiresti taastuvat loodusvara – puitu.

ENERGIASÄÄST:
AS Nett kasutab võimalikult energiasäästlikke tehnoloogilisi lahendusi tootmistegevuses:
- Aspiratsioonifiltrina kasutatakse alarõhufiltrit, mistõttu ventilaatorid töötavad väiksema koormusega kui ülerõhufiltri korral,
- Termotunnel on eco-lisavarustusega, mis vähendab tööprotsessi käigus kaotatava soojuse hulka. Termotunnelist eralduv soojus kasutatakse ära tootmisruumide kütteks,
- Kompressoritest eralduv soojus suunatakse tööruumide kütteks,
- Suruõhusüsteemides tehakse järjepidevat tööd lekete kõrvaldamiseks ning süsteemi energia-efektiivsuse parandamiseks.

JÄÄTMED:
Kõik AS Nett tegevuse käigus tekkivad jäätmed taaskasutatakse:
- Kõik puitjäätmed (saepuru ja defektsed detailid) suunatakse küttepelletite tootmisesse,
- Kõik paber ja plastikjäätmed suunatakse taaskasutusse

Ajalugu

16.03.1998 – AS Nett asutati. Põhitegevus ettevõtte algusaastatel oli puittoodete vahendamine Eesti tootjatelt Euroopa klientidele.
2002 – AS Nett omandas tootmisbaasi Viljandis ning alustati uue tehasehoone ehitamisega
2003 – uus 1000 m2 tehasehoone ehitus lõpetati ning AS Nett alustas puituste tootmist. Tootmismaht oli umbes 2000 ust kuus ühes vahetuses.
2005-2008 – 1ne investeerimisperiood seadmetesse. Viljandi tehase tootmispind suurendati täiendava 1400 m2 võrra. Tootmisvõimekus suurendati ca 5000-6000 ukseni kuus ühes vahetuses
2009 – Tootmisefektiivsuse kasvatamise periood. Tehas hakkas rakendama tulemuspõhist-boonussüsteemi ning alustati siselogistika ümberkorraldamisega. Tehases tutvustati LEAN-tootmise põhimõtteid ning hakati neid juurutama. Tootmismaht kasvas 8 000-9 000 ukseni kuus ühes vahetuses.
2010 – 2012 2ne investeerimis- ja tehase arendamisperiood. Tehti intensiivseid investeeringuid nii tehase infrastruktuuri kui ka seadmetesse. Tootmismaht kasvas 11 000 – 12 000 ukseni kuus ühes vahetuses.
2013 - … keskendumine müügile ja turundusele uutes sihtriikides, tööjõuefektiivsuse kasvutrendi säilitamine